radka

Radka Muchová

Prax: 10+ rokov  

 

Odbornosť: vzdelávanie, projektový a procesný manažment 

 

Profil: Radka je skúsená projektová a procesná manažérka s jazykovými znalosťami. Pôsobila ako konzultantka v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a terciárneho vzdelávania. Radka má tiež skúsenosti s riadením medzinárodných vzťahov v akademickom sektore a riadením vnútorných procesov v podnikovom sektore. V súčasnosti pracuje ako projektová manažérka v spoločnosti Channel Crossings a je zodpovedá za celkové riadenie partnerského konzorcia YOUTH IMPACT.

57D9CECC-08CD-46FE-B108-C5057BA26499_1_201_a

Tereza Pálková

Prax: 15+ rokov  

 

Odbornosť: vzdelávanie a jeho metodika i didaktika, projektový manažment, aktívne občianstvo mladých ľudí, zážitková pedagogika

 

Profil: Tereza je skúsená projektová manažérka s rozsiahlymi lektorskými skúsenosťami. Vyštudovala filológiu a má aj aprobáciu pre učiteľstva na SŠ. Špecializuje sa na rozvoj aktívneho občianstva mladých ľudí, a to skrz nové médiá aj zážitkovú pedagogiku. Pripravila do tlače niekoľko komplexných metodických príručiek a DVD pre školy a má skúsenosti aj s riadením tímov. Viedla niekoľkých rozsiahlych vzdelávacích projektov s celorepublikovými dopadom pre význačné českej neziskové organizácie.

Silke Steinberg

Silke Steinberg

Prax: 25+ rokov  

 

Odbornosť: transkultúrna komunikácia, spoločný rozvoj služieb a procesov 

 

Profil: Silke je zakladajúcim členom FIAP a od roku 2013 je súčasťou správnej rady. Predtým viedla 17 rokov inštitút pre rozvoj medzikultúrnych kompetencií. Od roku 2010 koordinuje aktivity a projekty FIAP týkajúce sa zamestnanosti, podnikania a vzdelávania. FIAP pracuje vo všetkých svojich projektoch s kreatívnym a systematickým prístupom. V rámci projektov dopadu na mládež je zodpovedná za navrhovanie výskumných činností a modelov služieb týkajúcich sa hodnotenia vplyvu.

Linkedin
Romina Große

Romina Große

Prax: 4+ rokov  

 

Odbornosť: rozvoj ľudských zdrojov, organizácia a služby, internacionalizácia 

 

Profil: Romina pracuje ako výskumná asistentka a projektová manažérka v organizácii FIAP. Je aktívna v niekoľkých národných a medzinárodných výskumných a vývojových projektoch zameraných na zlepšenie plánovania kariéry, riadenie biografie a rozvoja inovatívnych vzdelávacích príležitostí. V rámci projektu dopadu na mládež prispeje k výskumným činnostiam zameraným na hodnotenie vplyvu.

Slawomir Nalecz

Slawomir Nalecz

Prax: 20+ rokov  

 

Odbornosť: organizácie občianskej spoločnosti, sociálna ekonomika, metodika sociálneho výskumu 

 

Profil: Slawek je vedúci tímu a výskumný pracovník s vedeckými poznatkami v oblasti sociológie. Má bohaté skúsenosti s prácou v rôznych inštitúciách, napríklad v Poľskej akadémii vied (odborný asistent), Ústrednom štatistickom úrade (zástupca riaditeľa), združeniach (viceprezident), nadáciách (koordinátor výskumu), neziskovej univerzite (prednášajúci). Zúčastnil sa na mnohých národných a medzinárodných projektoch, väčšinou výskumného, ale aj hodnotiaceho charakteru.

Linkedin
Robert Miskuf

Robert Miskuf

Prax: 10+ rokov  

 

Odbornosť: podnikanie, podpora podnikania, výberové konania, internacionalizácia, zamestnanosť 

 

Profil: Róbert je generálnym riaditeľom spoločnosti PEDAL Consulting a zakladateľom služby Tenderio, ktorá pomáha vyhľadávať a ponúkať obchodné príležitosti v zahraničí. Dnes je spoločnosť PEDAL Consulting najúspešnejší riešiteľ v rámci prograu Horizontu 2020 v počte získaných projektov na Slovensku v kategórii „malé a stredné podniky“. PEDAL je tím skúsených odborníkov, ktorí poskytujú odborné znalosti v oblasti medzinárodného verejného obstarávania, grantov a internacionalizácie. Spoločnosť PEDAL Consulting sa stala etablovaným hráčom v oblasti podnikania mládeže.

Linkedin
DB45D1FF-C13D-41AD-8850-23870B2D92BA_1_105_c

Pavla Araudo

Prax: 5+ rokov  

 

Odbornosť: sociálne siete a senzitívne komunikácie, grafický dizajn a správa webu a e-learningu

 

Profil: Pavla sa profesijne zaoberá sociológiou a senzitívne komunikáciou so zameraním na férové príležitosti a inkluzívne pracovné prostredie. V rámci projektu YOUTH IMPACT pracuje na vytváranie článkov a komunikačných materiálov na hodnotenie vplyvu, správe webu, správe e-learningu a spracovanie verejne dostupných výstupov projektu.

Federica Torcoli

Federica Torcoli

Prax: 10+ rokov  

 

Odbornosť: projektový manažment, komunikácia, administratíva a porovnávacia analýza 

 

Profil: Federica je konzultantom v spoločnosti PEDAL Consulting. Vyhľadáva partnerov a obchodné príležitosti prostredníctvom medzinárodných tendrov, realizuje projekty financované EÚ a organizuje workshopy a školiace semináre. Federica má rozsiahlu pracovnú skúsenosť v oblasti obchodnej komunikácie a organizácie podujatí. V rámci tohto projektu bude Federica pôsobiť ako administrátor a výskumný pracovník.   

Linkedin
dasd

Zofia Penza-Gabler

Prax: 5+ rokov  

 

Odbornosť: kvalitatívny výskum, projektový manažment, komunikácia 

 

Profil: Zofia je špecialistom na výskum a analýzu v FSDL so zameraním na sociológiu a kultúrne štúdie. Zúčastnila sa na viac ako 10 výskumných projektoch týkajúcich sa miestnych a regionálnych verejných politík ako výskumná pracovníčka / hodnotiteľka a koordinátorka. Zofia má tiež skúsenosti s komunikáciou a popularizáciou vedeckých poznatkov. V rámci projektu „Dopad mládeže“ prispeje k výskumným činnostiam.

Elżbieta Płaszczyk

Prax: 25+ rokov

 

Odbornosť: medzinárodná spolupráca, riadenie projektov, sociálne vylúčenie

 

Profil: Elżbieta je medzinárodným partnerom a koordinátorom projektu v Nadácii na podporu miestnej demokracie, bývalým riaditeľom regionálnej pobočky FSLD v Lodži. Skúsená projektová manažérka (25 rokov odbornej praxe, 20 úspešných projektov) zodpovedná za prípravu, koordináciu, realizáciu a dohľad nad medzinárodnými a domácimi projektmi (Grundtvig, Leonardo da Vinci, ESF, FAMI, ERASMUS +). Spoluautorka a koordinátorka projektov začleňovania migrantov a žiadateľov o azyl financovaných z Európskeho fondu pre utečencov, ERASMUS + a ESF. Spoluautorka a sprostredkovateľka konzorcia projektov zameraných na zraniteľné sociálne skupiny. Členka Výboru pre dialóg a rovnosť mesta Lodž. V rámci projektu Youth Impact je zodpovedná za celkovú koordináciu aktivít.

%DIUc+6KQK2UHqRqb4SS2g_thumb_3b25

Ewa Pintera

Prax: 10+ rokov

 

Odbornosť: riadenie projektov, hodnotenie, rozvoj a humanitárna pomoc

 

Profil: Ewa je koordinátorom projektu vo FSDL. Vyštudovala fakultu spolupráce a rozvoja na univerzite v Pavii (Taliansko) a postgraduálne štúdium – hodnotenie programov EÚ vo Varšave (Poľsko). Má rozsiahle skúsenosti s koordináciou projektov v mimovládnych organizáciách pôsobiacich v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci a ako konzultantka pre monitorovanie a hodnotenie. V rámci tohto projektu bude Ewa zodpovedná za šírenie informácií a koordináciu medzinárodnej výskumnej siete.

   

fullsizeoutput_1fac

Katarzyna Zakroczymska

Prax: + 25 rokov

 

Odbornosť: vzdelávanie, demokratizácia, rozvojová spolupráca, hodnotenie

 

Profil: Sociologička, učiteľka a školiteľka mládeže sa od roku 1997 profesionálne zapája do vzdelávania v oblasti občianstva a ľudských práv na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Venuje sa hodnotiacim záležitostiam, najmä programom vzdelávania a rozvojovej pomoci. Zaoberá sa otázkami rozvojovej spolupráce, ktoré sa zameriavajú najmä na procesy demokratizácie a transformácie (najmä na krajiny Východného partnerstva). Od roku 2011 do roku 2017 pôsobila ako člen predstavenstva SolidarityFund PL. Momentálne je programovou riaditeľkou nadácie na podporu miestnej demokracie.

Partnerské instituce projektu

Sme tím štyroch organizácií z Česka, Slovenska, Poľska a Nemecka. Chceme našu expertízu v oblasti evaluácie vplyvov a budovanie kapacít predať neziskových organizácií, verejným aj súkromným subjektom, ktoré sa zameriavajú na podporu mladých ľudí v tom, aby naplnili svoj pracovný a podnikateľský potenciál.
chc_logo_new

Channel Crossings

Channel Crossings je aktívny v oblasti zlepšovania kvality vzdelávania už viac ako 25 rokov. Projektový tím sa viac ako dvanásť rokov venoval realizácii projektov so sociálnym dosahom. Našou víziou je pri hodnotení vplyvu budovať nadnárodnú sieť nadšencov.
website
FRDL

Foundation in Support of Local Democracy

Nadácia na podporu miestnej demokracie (FRDL) je najväčšou poľskou mimovládnou organizáciou, ktorá podporuje rozvoj miestnej samosprávy. FRDL prináša do projektu svoje bohaté skúsenosti v oblasti školiacich služieb, vedenia miestnych projektov na podporu zamestnanosti a podnikania, ako aj budovania miestnych partnerstiev vo všetkých odvetviach.
website
Pedal_200

PEDAL Consulting

PEDAL je inovatívna konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka široké portfólio služieb v oblasti rozvoja podnikania. Hlavné vstupy spoločnosti do projektu spočívajú v skúsenostiach v oblasti hodnotenia vplyvu projektov na podporu podnikania. 
website
FIAP-RGB-1-200x25

FIAP

FIAP je neziskový výskumný ústav pre inovatívne a preventívne vytváranie pracovných miest. Inštitút realizuje interdisciplinárne výskumné projekty a prináša svoje skúsenosti v oblasti výskumu hodnotenia dopadu.  
website